สมัครกยศ 2564 สมัคร กยศ รายใหม่ 2564 วันไหน ต้องการติดต่อ กยศ เพื่อชําระหนี้ กยศ ป.ตรี ได้เท่าไหร่

กยศ. 2564/2565 หลักกณฑ์และเงื่อนไขในการสมัคร 

 

กยศ. 2564 เป็นกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2564 โดยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการศึกษา และเพื่อเป็นค่าครองชีพ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่มัธยมปลายไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างขณะศึกษา และจะต้องชำระคืนหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 2 ปีโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อปี และจะต้องชำระคืนได้ไม่เกิน 15 ปี

เงื่อนไขสำหรับ นักเรียนนักศึกษา สมัคร กยศ.2564 / 2565  

หลักเกณฑ์การสมัคร กยศ.รายใหม่ 2564 วันไหนนั้น นักศึกษาจะต้องคอยติดตามข่าวสารตลอดเวลาและต้องปฎิบัติอย่างครบถ้วน รวมไปถึงในปีต่อๆไป และคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้พิจารณาเห็นชอบสำหรับปี 2564 ต้องการให้เป็นแนวทางให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี โดยมี 4 ลักษณะ ดังนี้

  1. กยศ.2564 / 2565 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการศึกษา และต้องอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท โดยจะให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และเป็นค่าครองชีพ ในระดับมัธยมปลาย, ปวช. ,ปวท., ปวส. ไปจนถึงปริญญาตรี โดยกำหนดชำระเงินคืนเงินกู้ภายใน 15 ปี และมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
  2. สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการต้องการผลิตกำลังคนและต้องมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเป็นหลัก
  3. กยศ.2564 / 2565 นักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากร โดยให้กู้เงินเป็นค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษา ปวช., ปวท., ปวส. ไปจนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินคืนภายใน 15 ปี และมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษารวมทั้งมีอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี แต่ถ้าหากครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท จะสามารถกู้ยืมค่าเงินครองชีพเพื่อใช้ระหว่างการศึกษาได้และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ต่อปีด้วย
  4. กยศ.2564 / 2565 สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี  ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าการศึกษาและค่าใช้จ่าย ในระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท เพื่อสร้างงานด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย ผู้กู้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีกำหนดชำระเงินคืนเงินกู้ภายใน 10 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วและมีอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี แต่หากรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท ก็จะสามารถกู้ยืมค่าครองชีพเพื่อใช้ระหว่างการศึกษา และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% ต่อปี

เงิน กยศ. เข้าวันไหน 2564/2565 โอนเเมื่อนักศึกษาส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว หลังจากวันเซ็นแบบยืนยันไม่เกิน 60 วันทำการ

  1. การโอนเงินค่าเล่าเรียน จะโอนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาทำเรื่องก็เรียน 
  2. การโอนเงินค่าครองชีพ โอนเข้าบัญชีนักศึกษาที่ให้ไว้ในตอนสมัครสินเชื่อ